فرآیند اکسیداسیون پیشرفته برای فاضلاب (AOP)

یکی دیگر از فرآیندهای پیش تصفیه یا پس از تصفیه که در گروه تحقیق و توسعه شرکت TAVFI طراحی و ساخته شده است فرآیند اکسیداسیون پیشرفته (AOP) است. AOP مواد آلی و گاهی غیر آلی را در آب و فاضلاب با اکسیداسیون از طریق واکنش با رادیکال های هیدروکسیل حذف می کند. رادیکال هیدروکسیل پتانسیل اکسیداسیون بسیار بالاتری نسبت به ازن یا پراکسید هیدروژن دارد و معمولاً حداقل یک میلیون بار سریعتر واکنش می دهد، بنابراین منجر به زمان تماس کمتر می شود.