تاسیسات مجموعه های ورزشی آبی

ورزش های آبی به ویژه شنا در استخرهای بهداشتی از جمله اولویت های انتخابی انسان به منظور فرار از زندگی ماشینی و نیاز به تحرک و حتی درمان برخی بیماری ها و کاهش درد می باشند. با توجه به گسترش استخرهای شنا که حتی به درون منازل هم رخنه کرده است و کاهش منابع آبی، آب استخر که باید مشابه آب آشامیدنی، سالم و بهداشتی باشد می بایست تصفیه و برای استفاده مجدد آماده گردد.

استخرهای شنا معمولا بر حسب نوع فعالیت (آموزشی، تمرینی، مسابقه ای و یا تفریحی) ساخته می شوند که به لحاظ پارامترهای طراحی تاسیسات و آماده سازی و شکل سازه تفاوت هایی دارند.

هدف از تصفیه آب استخر این است که آب آلوده به گونه ای پیوسته با میزان مشخصی از استخر خارج شده و به سمت سیستم تصفیه آب هدایت و سرانجام پس از عبور از مراحل مختلف تصفیه پس از حذف حداکثری مواد معلق و پاتوژن های بیماری زا از آب، بار دیگر به استخر بازگردانده شود.

این پروسه در سایر بخش های مجموعه اعم از: جکوزی، حوضچه آبسرد یا استخرهای آب درمانی نیز لازم الاجرا می باشد.

پس بنا به ضرورت به وجود آمده در ایجاد و استفاده از مجموعه های ورزشی کوچک یا بزرگ در اجتماعات انسانی و به دلیل جلوگیری از مصرف بی رویه آب در آن ها و همچنین ممانعت از پخش شدن عوامل بیماری زا در محیط استخر و یا جکوزی ها بایستی سیستم تصفیه به نحوه شایسته و استاندارد طراحی و اجرا گردد.

سایر پارامتر های مورد نیاز در طراحی و بهره برداری از امکانات مجموعه ورزشی در کنار این مهم قرار می گیرد.