نیروگاه شماره 3 زنجان

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : نیروگاه شماره 3 زنجان
کارفرما : شرکت مپنا – توسعه یک
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت پکیج پیش ساخته فلزی و به ظرفیت
4 × 2 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم مزبور به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد .