فولاد آلیاژی یزد

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : یزد
کارفرما : شرکت فولادآلیاژی ایران
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با مخازن بتنی و به ظرفیت200متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد .