فرودگاه عسلویه

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : فرودگاه عسلویه
کارفرما : نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت پکیج پیش ساخته فلزی به ظرفیت
20 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم مزبور به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد