شرکت ساختمانی نفت

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : تلمبه خانه خط انتقال نفت در شهر نکا
کارفرما : شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه آب بهداشتی و مصرفی پرسنل تلمبه خانه از منبع آب چاه موجود در محل پروژه
شرح فرآیند : سیستم تصفیه شامل مراحل پمپاژ ، فیلتراسیون شنی و کربن اکتیو ، سختی گیر رزینی ، ضدعفونی با تزریق کلر به همراه تجهیزات جانبی کنترل کارکرد می باشد که در سال 1381 اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است .