بیمارستان هدایت

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما و مشاور : سازمان تامین اجتماعی و شرکت خانه سازی ایران – بیمارستان هدایت
طراح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب این پروژه به صورت پکیج پیش ساخته فلزی به ظرفیت 120 متر مکعب در شبانه روز بوده که در سال 1380 مورد بهره برداری قرار گرفته و همچنان فعال می باشد .
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و کیفیت پساب مناسب جهت تخلیه به چاه جذبی یا آبهای سطحی بوده است .