باغ موزه بانک مرکزی

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت ژالکه (باغ موزه بانک مرکزی)
شرح پروژه : سیستم تصفیه آب موتورخانه مرکزی
شرح فرآیند : در این طرح از فیلترهای شنی و سختی گیرهای اتوماتیک جهت تهیه آب نرم تغذیه موتورخانه مرکزی استفاده شده است.