سونا Tag

بنا به معیارهای مختلف، استخرهای شنا را به انواع مختلف تقسیم بندی میکنند: از لحاظ موقعیت احداث به دو نوع سرپوشیده و باز و از نوع فعالیت و بهره برداری به انواع آموزشی، تفریحی، تمرینی، مسابقه ای و درمانی تقسیم بندی می تمایند.. آنچه در...