معدن زغال سنگ همکار

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : کرمان
کارفرما : شرکت صنایع فورج جنوب– معدن زغال سنگ همکار
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با مخازن بتنی و به ظرفیت 120 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد .