مجموعه ورزشی انقلاب همدان

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : همدان
کارفرما : شرکت بستاب بنا – مجموعه ورزشی انقلاب
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت پـکیج پیش سـاخته فـلزی و بـه ظرفیت 30 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد .