مجتمع پترو صنعت گامرون

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : بندرعباس
کارفرما : مجتمع پترو صنعت گامرون
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب صنعتی
شرح فرآیند : سیستم اجرا شده جهت تامین آب تغذیه واحد صنعتی و بویلرهای مجتمع بوده و شامل مراحل مختلفی مانند فیلتراسیون ، سختی گیر ، تزریق مواد شیمیایی و … می باشد .