مجتمع فولاد مبارکه

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
کارفرما : مجتمع فولاد مبارکه
شرح پروژه : تهیه و اجراء تجهیزات سیستم کنترل و تنظیم PH آب خروجی از واحد کلاریفایرهای تصفیه خانه کارخانه
شرح فرآیند : این سیستم مشتمل بر تجهیزات پمپاژ ، اندازه گیری PH ، پکیج های تزریق کننده مواد شیمیایی برای کنترل و تنظیم میزان PH ، ذخیره سازی مواد شیمیایی مصرفی و لوازم کنترلی و اپراتوری جانبی
می باشد .