شهرک شهید بهشتی

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت عمران و توسعه گران پیشگام ( بتاجا ارتش ) – شهرک شهید بهشتی
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب مشتمل بر مخازن بتنی و به ظرفیت 4500 متر مکعب در شبانه روز بوده که در سال 1384 مورد بهره برداری قرار گرفته است .
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد .