شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه
شرح پروژه : سیستم تصفیه آب بهداشتی و مصرفی
شرح فرآیند : سیستم مزبور مشتمل بر مخازن ذخیره ، فیلتر شنی ، فیلتر کربن اکتیو ، پکیج ضد عفونی و لوازم کنترلی می باشد