سیمان ارومیه

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : ارومیه
کارفرما : کارخانه سیمان ارومیه
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم سختی گیری آب مصرفی کارخانه سیمان از منبع آب چاه کارخانه
شرح فرایند : سیستم مزبور مشتمل بر سختی گیرهای رزینی با ظرفیت هر ستون 3.000.000 گرین در هر شبانه روز بوده است