سد سیاه بیشه – کیسون

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : سد سیاه بیشه
کارفرما : شرکت کیسون
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت پکیج های پیش ساخته فلزی به ظرفیت های 20 و 50 و 100 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : پکیج های مزبور به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی عمل تصفیه فاضلاب را انجام داده و کیفیت پساب خروجی مطابق استاندارد جهت تخلیه به آبهای سطحی بوده است .