سد سیاه بیشه – تابلیه

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : سد سیاه بیشه
کارفرما : شرکت تابلیه
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی به صورت پـکیج های پیش سـاخته فـلزی و بـه ظرفیت های 20 و 40 و 50 متر مکعب در شبانه روز شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی را دارد.