سدسیاه بیشه – کیسون

دسته بندی
پروژه های تصفیه آب
درباره این پروژه

محل پروژه : سد سیاه بیشه
کارفرما : شرکت کیسون
شرح پروژه : طراحی و اجرا سیستم تصفیه آب بهداشتی
شرح فرآیند : سیستم طراحی شده شامل فیلتر شنی ، فیلترهای میکرونی ، سیستم ضدعفونی و ذخیره سازی و نهایتا پمپاژ و آبرسانی بوده است .