زندان رجایی شهر

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : کرج – رجایی شهر
کارفرما : سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی با مخازن بتنی در دو فاز 1 و 2 و بـه ظرفیت های 400 و 600 متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک جریان لجن فعال برگشتی بوده و پساب خروجی دارای کیفیت لازم برای آبیاری فضای سبز و تخلیه به آبهای سطحی می باشد .