دانشگاه علوم پزشکی

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : تهران
کارفرما : معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب آزمایشگاهی شامل فاضلاب های سمی و شیمیایی
شرح فرآیند : سیستم مزبور مشتمل بر پکیج های خنثی سازی و تزریق مواد شیمیایی ، یکنواخت سازی ، ضدعفونی و بخش های کنترلی و فرمان بوده است .