بیمارستان دکتر مرتاض

دسته بندی
پروژه های تصفیه فاضلاب
درباره این پروژه

محل پروژه : یزد
کارفرما : بیمارستان دکتر مرتاض
شرح پروژه : طراحی و اجراء سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 120متر مکعب در شبانه روز
شرح فرآیند : سیستم اجراء شده به روش تصفیه بیولوژیکی هوازی با مخازن بتنی بوده و پساب خروجی کیفیت لازم برای تخلیه به آبهای سطحی و یا آبیاری فضای سبز را دارد و از سال 1393 مورد بهره برداری قرار گرفته است .