استخرهای شنا

استخرهای شنا

بنا به معیارهای مختلف، استخرهای شنا را به انواع مختلف تقسیم بندی میکنند:

از لحاظ موقعیت احداث به دو نوع سرپوشیده و باز و از نوع فعالیت و بهره برداری به انواع آموزشی، تفریحی، تمرینی، مسابقه ای و درمانی تقسیم بندی می تمایند.. آنچه در تقسیم بندی حائز اهمیت است طراحی و نوع بهره برداری از استخر می باشد تا بتوان شرایط و امکانات مورد نیاز را فراهم کرد و تا به هدف از پیش تعیین شده و شرایط استاندارد رسید. به عبارتی بایستی ابتدا نوع استخر را تعیین سپس تاسیسات و ابنیه را متناسب با جزئیات استاندارد طراحی و اجرا کرد.

در تقسیم بندی جزئی تر میتوان استخرها را به انواع زیر دسته بندی کرد:

استخرهای خصوصی و عمومی، استخرهای کودکان، استخر آموزشی، استخر مسابقات، استخر شیرجه، استخر سرسره دار، استخر واترپلو، استخر غواصی، استخر معلولان، استخر موج ساز، استخر نمایشی، استخر چندمنظوره، استخر تفریحی، استخر آب درمانی و آبگرم طبیعی.

استاندارد استخرهای شنا -الزامات عمومی در پورتال سازمان ملی استاندارد ایران قابل مشاهده است:

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=8773